Info & uitleg

Informatie en uitleg

CHESS CARE Ontzorgt

Zorgleefplan

Bij het formuleren van een zorgvraag gebruiken wij de gegevens die we uit de intake hebben verzameld. Als het zorgbehoefte juist beschreven is, stelt de verpleegkundige een plan van aanpak op. De zorgbeschrijving vormt een belangrijk onderdeel van het zorgleefplan.

Aanvragen

Zorg die moet worden aangevraagd wordt door een verpleegkundige opgesteld na overleg met de huisarts, maatschappelijk werker en/of specialiste(n).

ZRM (Zelfredzaamheid-matrix)

Via een geordend systeem kijken we naar vaardigheden, omstandigheden en beweegredenen in het dagelijks leven van de zorgvrager. Dan wordt een waarde voor zelfredzaamheid toegekend.

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

De Wet langdurige zorg (WlZ) bestaat voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Na 1 januari 2015 vallen individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging onder de WMO. De aanvraag voor WMO loopt via de gemeente.

Ontzorgen

Letterlijk betekent ontzorgen iemands zorgen wegnemen. Meestal door hard te werken en zo de klant tevreden houden.

Bij CHESS Care betekent ontzorgen "waarnemen, luisteren en samen met u een plan opstellen om de last van uw schouders te halen". Aandacht en oog voor detail en vooral voor de mens is wat CHESS Care uniek maakt ten opzichte van andere aanbieders.